top of page
Search
  • Writer's pictureMOTUS ASIA

Gōng xǐ fā cái!


祝来年好运,并取得更大的成就

Zhù lái nián hǎo yùn, bìng qǔ dé gèng dà de chéng jiù.


Good luck and great success in the coming New Year to all.

3 views0 comments
bottom of page